آشنايي با ورزش بهكاپ و بهكاپر  پنج شنبه مورخ ٣/٢٠  ساعت ١٨ هتل هما احمد آباد ⛳️رايگان⛳️. با حضور اساتيد محترم دانشگاه تربيت بدني : جناب آقاي دكتر اميني و جناب آقاي دكتر رضايي و جناب آقاي دكتر فولادي