طرح آشنایی و آموزش سالمندان با ورزش بهکاپ برگزار گردید
مهدی طاهری ریاست کمیته بهکاپ استان خراسان رضوی اعلام نمود:
طرح آموزش و آشنایی سالمندان با ورزش بهکاپ برای اولین بار در سطح کشور توسط کمیته بهکاپ استان خراسان رضوی با استقبال گسترده ای در پنج شنبه مورخ 95/4/10 در مشهد برگزار گردید. همچنین پس از آموزش سالمندان در دو بخش آقایان و بنوان مسابقاتی نیز با اهدای جوایز به نفرات برتر برگزارگردید .