به گزارش كميته مسابقات كميته بهكاپ استان خراسان رضوي: مسابقات جام رمضان در مورخ ٤/١ (یکم تیرماه 1395)در ٢ بخش خانمها و آقايان برگزار ميگردد.