به گزارش مهدي طاهري سرپرست مسابقات بهكاپ در امور جانبازان و معلولين :مسابقات جانبازان و معلولين به مناسبت روز ملي مبارزه با سلاح هاي شيميايي و ميكروبي در مشهد مقدس با شركت ٣٢ نفر برگزار گرديد.